การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

กราฟแสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกชาย-หญิง ปีการศึกษา 2560

จำแนกตามเพศ ชาย หญิง รวม
ประเภทนักเรียนตามเพศ 230 260 516
ที่ ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม
1 1.1 12 20 32
2 1.2 15 20 36
3 13 15 20 35
4 2.1 13 20 38
5 2.2 21 18 39
6 2.3 24 13 39
7 3.1 13 22 38
8 3.2 18 18 36
9 3.3 19 17 37
10 4.1 8 12 21
11 4.2 13 20 41
12 5.1 11 16 28
13 5.2 18 13 35
14 6.1 13 19 32
15 6.2 17 12 29
จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  516  คน