กรอกข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์นักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ไม่มี มี
ไม่มี มี
ถูกกฏหมาย ไม่ถูกกฏหมาย
**ขนาดภาพไม่เกิน 800x600 px


รายชื่อนักเรียนที่นำรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน


ที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ยี่ห้อรถ เลขทะเบียน หมวกกันน็อก ใบขับขี่ สภาพรถ
1 7262 ณัฎฐวรรณ  ปวกพรมมา Honda 1กจ6550 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
2 7242 อนันตญา  นัยติ๊บ Honda 1กธ 1701 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
3 7372 สมชาย  มั่นกุง Honda
4 ึ7367    Honda 1 กน.2569 มี มี ถูกกฏหมาย
5 7803 พิเชษฐ์  เตติตัง Yamaha 1 กบ 32 มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
6 7375 อภิศิษ  จ่ายประโคน Honda 238 ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
7 7363 กายสิทธิ์  ก๋าพรม Honda 1กถ 8115 ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
8 7313 กลวัชร  ปัญญา Honda ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
9 7403 วรกิตติ์  ดวงสุวรรณ์ Honda คนต 77 เชียงราย ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
10 ึ7219    Honda 1 กธ 7943 เชียงราย ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
11 7219 ก้องภพ  นัยติ๊บ Honda 1 กธ 7943 เชียงราย ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
12 7250 บุญฤทธิ์  เดชพลมาตร์ Honda 1กจ 1908 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
13 7264 บุณยนุช  นัยติ๊บ Honda 1 กญ 496เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
14 7266 ปนัดดา  ใจตาวงค์ Honda 1 กฉ 3783 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
15 7237 ปภาวรินทร์  ลาดคม Honda 1 กม 30 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
16 7238 พัชราภรณ์  หัตไทย Honda 1 กร 5298 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
17 7245 เจนจิรา  สิทธิขันแก้ว Honda มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
18 7256 สุทธิพงศ์  ธรรมจา Honda คมม 119 เชียงราย มี ไม่มี
19 7420 ธีรพัฒน์   ขันจันแสง Honda 1 กม 755 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
20 7201 ชนิสรา  มณีวรรณ์ Honda ขธค 525 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
21 7226 ยสพนต์   ช่วยบ้าน Honda มี มี ถูกกฏหมาย
22 7191 วิวัฒน์   ภิคะวงค์ Honda คทธ 5 มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
23 7554 วุฒิชัย  บาหลา Honda มี มี ถูกกฏหมาย
24 7685 อัศวิน  แซ่ซ้ง Yamaha กน520เชียงราย มี ไม่มี
25 7198 กาญจนา   ธนาวุฒิชัย Honda 1 กบ 7442 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
26 7296 นนท์ธวัช  ขาดไมล์ Honda 1 กบ 9442 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
27 ึ7209    Honda คทต 411 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
28 7269 พิชชาพร  วันดี Honda คตม 69 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
29 7664 วิษณุ   คันธนู Honda 1 กฒ 5749 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
30 7188 พงษ์สวัสดิ์   หนูเรือง Honda 1 กท 3087 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
31 7187 พงศกร  สาลี Honda คขก 907 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
32 7630 กฤษฎา  เขียวงาม Honda 1 กธ 7754 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
33   
34 7831 สุรยุทธิ์  สุรินธรรม Honda 1 กท 1718เชียงราย ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
35 7635 ทรงพล  ลิโชนิตย์ Honda ขษจ 761 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
36 ึ7631    Honda 4555 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
37 7484 สมาธิ  ปินตา Honda ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
38 7350 ณิสรา  น้อยเมือง Honda มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
39 7838 อธิชา  อ็อดสิงห์ Honda 1 กร 1979 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
40 7314 เกียรติศักดิ์  หัสติ Honda มี มี ถูกกฏหมาย
41 7322 จารุวรรณ  แก้วมาตร Yamaha คยท 584 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
42 ึ7330    Honda กน 6891 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
43 7341 นันทชัย  แซ่อิ๋ว Honda 1กน 1767 ้เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
44 7812 ธวัชชัย  แดงชาติ Honda 1 กค 9596 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
45 7817 อานนท์  จะฟะ Honda 1 กณ 815 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
46 7816 สรศักดิ์  วงค์เครือ Honda 1 กจ 1785 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
47 7370 วีรนนท์  สิทธิสงคราม Honda คขท 136 เชียงราย มี มี ถูกกฏหมาย
48 7628 อริสรา  แสนพุฒิ Honda มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
49 7616 พรไพลิน  รักแม่ Honda มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
50 7750 ศรัญญู  ประทุมชมภู Honda มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
51 7742 พันพศา  สิทธิชันแก้ว Yamaha มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
52 7734 กลวัชร  สีเบ้า Honda ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
53 7736 เจษฎา  ไชยชนะ Honda 3802 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
54 7743 ภูธเรศ  มณีจันทร์สุข Honda 722 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
55 7954 พีระพัฒน์  สวัสดิ์นที Honda 1 กธ 189 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
56 7520    อื่นๆ ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
57 7959 ธรรมิกา  คำจันทร์เจริญ Yamaha ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
58 7526 รัตนพล  เพิ่มพูน Honda 1 กด 3374 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
59 7833 ทศพล  จันทร์แก้ว Honda 1 กค 9065 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
60 7513 ณัฐวุฒิ  พุ่มสละ Honda คงม928 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
61 7502 มนัสวินี   ตาสาโรจน์ อื่นๆ ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
62 7604 นิฐิพัฒน์  คำมะทิต Honda ขจง545 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
63 7963 ตะวัน  แซ่ว่าง Honda 539 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
64 7529 อัครเดช  ยอดปัญญา Honda คงต 388 ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
65 7835 พันศักดิ์  ทาบุญสม Honda 1กก 4179 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
66 7448 ภูวนาถ   แตงฉ่ำ Honda ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
67 7446 เพชร   คำทอง Honda ขลพ 834 เชียงราย มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
68 7192 ศรายุทธ   สุทธะ Honda 1 กน 7467เชียงราย ไม่มี มี ถูกกฏหมาย
69 7419 กิตติพันธ์  จิตกุศล Honda 1กถ 6367 เชียงราย ไม่มี มี ไม่ถูกกฏหมาย
70 7640 พสธร  พุฒิมา Honda 1 กด3021 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
71 7638 นวพล  พระโสภา Honda ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
72 7637 ธิติวุฒิ  มูลพลึก Honda คกธ 339 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
73 7609 เศรษฐบุตร  สุริคำ Honda 1 กฉ 3560 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
74 7602 นนทนันท์  จันกิติ Honda ขจฉ 47 เชียงราย มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
75 7695 สุทธิพงศ์  จอมแก้ว Honda มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
76 7597 เจษฎาภรณ์  ใจผาวัง Honda ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
77 7600 ธนวัฒน์  นาจันทร์ทอง Honda ขลจ 505 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
78 7890 นภัสดล   จะมณี Honda ขยก659 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
79 7782 ภูริวัตน์  สิทธิขันแก้ว Honda 1 กจ 2243 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
80 7787 สุรินทร์  เกตุแก้ว Honda 1 กท 9826 ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
81 7827 พงษ์ศักดิ์  วโรสัน Honda 1 กด 7583 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
82 7773 ณกรณ์  เวชกามา Honda คตจ 194 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
83 7784 สุขประเสริฐ  เหิมสารจอด อื่นๆ กฒ 8974 ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
84 7780 พีระพัฒน์  นุพพล อื่นๆ มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
85 7769 กิตติศักดิ์  มูลเปา Yamaha ขลพ 679 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
86 7840 พรเทพ  หยางชัย Honda จยต 243 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
87 7703 รัฐชนน  จันกิติ Honda 1 กฌ 5782 มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
88 7726 มณีพร  ภูมิพันธ์ Honda 1 กง 5948เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
89 7699 ไกรวิชญ์  เหล่าอัน Honda 1 กฏ 3051เชียงราย ไม่มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
90 7710 ศักรินทร์  อยู่โภชนา Yamaha 1 ทล 465 เชียงราย ไม่มี ไม่มี ไม่ถูกกฏหมาย
91 7822 รุ่งราตรี  กันแก้ว Honda 1 กญ 8508 เชียงราย มี ไม่มี ถูกกฏหมาย
รวมทั้งสิ้น  91   คน