แบบฟอร์มลงทะเบียนศิษย์เก่า - โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

คำชี้แจงเพื่อความเข้าใจ


เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าที่เคยจบศึกษาจากโรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม(ชื่อเดิม) หรือโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ทั้งนี้ข้อมูลจะเก็บไว้เพื่อการติดต่อในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นจึงขอความ ร่วมมือจากศิษย์เก่าได้ร่วมกันส่งข้อมูลส่วนตัว เพื่อการพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าต่อไป

ชื่อ - สกุล :
ปี ที่จบการศึกษา :
รุ่นที่ :
วัน เดือน ปี เกิด :
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ :
ชื่อสถานที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน :