ข้อมูลการศึกษาต่อ/การทำงาน ของศิษย์เก่าโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2559


ที่ ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา/สถานที่ทำงาน สาขา/แผนก ชั้น/ห้อง
1 นางสาวศิริญญา เมฆแสน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การบัญชี 6.1
2 นางสาวศุภรัตน์ ดอนจันทร์โคตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสื่อสารมวลชน 6.1
3 น.ส.สิริพร กันธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษา บัญชี 6.1
4 นางสาวทักษิณา ใจยา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ การจัดการธุรกิจอาหาร 6.1
5 นางสาว อมราวดี ศรีพรม วิทยาลัยอาชีวะศีกษาเชียงราย แผนกวิชาการโรงแรม 6.1
6 นางสาวปรีญานุช พุฒตรง วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ 6.1
7 น.ส.สุธิตาไชยวงษ์ วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย บัญชี 6.1
8 นางสาววนัสนันท์ กระต่ายจันทร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 6.1
9 นางสาวจุฑามาศ จันทร์ดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลิตผลกรรมการผลิต สาขา พืชไร่ 6.1
10 นางสาวกัลยารัตน์ ศรียอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ คณะการผลิตการเกษตร สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6.1
11 นางสาวปาริฉัตร  จุวรรณ์ สวนยาง - 6.1
12 น.ส.อาทิตยา ศรีพรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มนุษย์ศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย 6.1
13 กรนิกา กิติมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรการเกษตร/สาขาพืชสวน 6.1
14 นางสาวกัลยาณี เตมีศักดิ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 6.1
15 น.ส.ภคนันท์ สุภาสาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักการจัดการ 6.1
16 น.ส.กัญญารัตน์ บุญขาว ราชภัฏเชียงราย คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 6.1
17 นายสมศักดิ์ จันดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 6.1
18 นางสาวกานต์ชนา ดวงตา มหาวิทยาลัยพะเยา การบัญชี 6.2
19 นางสาวนิธิพร พละพล วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 6.2
20 นางสาวอมรรัตน์   ดรที วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย การจัดการการโรงเเรมอุสาหกรรมดารท่องเที่ยว 6.2
21 นางสาวกฤษดาพร สิทธิขันแก้ว กาญจนาแดนเซอร์เชียงราย แดนเซอร์ 6.2
22 นายอัครเทพ ทองใบ วิทยาลัยเขตพละเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา 6.2
23 นางสาวหนึ่งฤทัย อุ่นใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.2
24 นางสาววราพร ท่อนคำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย การจัดการโรจิสติกส์ 6.1
25 นายศตวรรษ ดีสร้อย วิทยาลัยเชียงรายเทคนิค ชางกล 6.2
26 นาย จักรพงศ์ อังคะปาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ช่างกล 6.2
27 นางสาว จิราวรรณ จันทร์หนิ้ว มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ สาขา บัญชีบัณฑิต 6.2
28 นางสาวดวงมณี ไชยปัญหา อาชีวะศึกษา โลจิสติก 6.2
29 ธัญพิชชา เมืองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาพละศึกษา 6.1
30 นางสาวพิมพ์กมล  มามี ราชภัฏเชียงราย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6.2
31 นางสาววรรณวิภา ศรีพรม มหาวิทยาลัยพะเยา การบัญชี 6.2
32 ประไพพรรณ ปันธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย คหกรรม อาหาร และ โภชนาการ 6.2
รวมข้อมูล  32  รายการ
กลับหน้าหลัก-เว็บไซต์โรงเรียน