รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล : 1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา ระดับ ต้นแบบดีเลิศ
หน่วยงานที่มอบรางวัล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม