รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ ระดับดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียยน ปี 2558
หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36