รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล : Obec Award ประเภทสถานศึกษา สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
หน่วยงานที่มอบรางวัล : สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน