รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล : เสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข
หน่วยงานที่มอบรางวัล : สพฐ-ป.ป.ส