รางวัลที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้รับ[หน้าหลัก]
ที่ ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบให้ วัน/เดือน/ปี
1 1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา ระดับ ต้นแบบดีเลิศ [กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม] [12 ตุลาคม 2558]
2 ชนะเลิศ ระดับดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียยน ปี 2558 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36] [30 กันยายน 2558]
3 Obec Award ประเภทสถานศึกษา สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน] [11 กุมภาพันธ์ 2559]
4 เสมา ป.ป.ส.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข [สพฐ-ป.ป.ส] [27 เมษายน 2560]