โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ม. 3-ม.6


[วันที่ :01 มีนาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราพร บั้งเงิน]

หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประกาศยบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  และได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนดีให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมถึงปัจฉิมนิเทศก์เพื่อให้ข้อคิด แนวทางในการดำเนินการศึกษาต่อแก่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

[ReadMore...]

มอบเกีียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา


[วันที่ :15 กุมภาพันธ์ 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราพร บั้งเงิน]

[กิจกรรมหน้าเสาธง] นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ที่ได้รับรางวัลจาการเข้าร่วมตอบปัญหาสังคมศึกษา จากกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังแก่นักเรียนในการเล่าเรียนศึกษาต่อไป

[ReadMore...]

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2559


[วันที่ :10 กุมภาพันธ์ 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราพร บั้งเงิน]

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำลูกเสือ ม. 1-ม.3  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ บริเวณวนอุทยานดอยพระบาท อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขณะเดียวกันผู้นำยุวกาชาด ก็ได้มีการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ที่บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวินัย ความมีระเบียบ การเป็นเยาวชนที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

[ReadMore...]

เปิดบ้านวิชาการ ปี 2559(WRK Open House)


[วันที่ :31 มกราคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูสุรางค์ อุสาหะ]

31 มกราคม 60 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน มี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี มีนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชีียงรุ้งวิทยาคม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

[ReadMore...]

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 59


[วันที่ :25 มกราคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูสุรางค์ อุสาหะ]

25 มกราคม 60 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยกลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการขึ้น เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เคยเรียนมาแล้ว รวมถึงเป็นการแสดงผลงานนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้ความรู้กับนักเรียน

[ReadMore...]
TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ