โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ


[วันที่ :28 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วรค.


[วันที่ :27 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นางญาณิน วิริจินดา]

นางยุพินภรณ์  วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานห้องสมุดบูรณาการจัดนิทรรศการหนังสือ เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางญาณิน วิริจินดา ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดของโรงเรียนให้การต้อนรับ 

[อ่านเพิ่มเติม...]


ให้ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม


[วันที่ :27 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นายวีระพงษ์ กันทะเนตร]

ทางสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งในฤดูฝนนี้ จะมีภาชนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้มาให้ความรู้กับเรียนและรณรงค์ช่วยกันทำงานแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

[อ่านเพิ่มเติม...]


การประชุมชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562


[วันที่ :23 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีการประชุมชมรมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองฯ ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

[อ่านเพิ่มเติม...]


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562


[วันที่ :22 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์  วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ

[อ่านเพิ่มเติม...]


นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้ารับรางวัลการเขียนบทความ “การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน


[วันที่ :21 สิงหาคม 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นายณัฐชานนท์ อาทิตยา]

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการเขียนบทความ เรื่อง "การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน" ภายใต้โครงการเครือข่ายเชื่อมร้อยองค์กร เครือข่ายชุมชนในประเทศไทย และพลังงานจังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ