โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลอาคารเรียน-อาคารประกอบ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้รับที่ ชื่ออาคาร ประเภท แบบ สร้างเมื่อ
1 อาคาร 1 [ อาคารเรียน] [106] [12 มิถุนายน 2530]
2 อาคาร 3 [ อาคารเรียน] [106] [21 มิถุนายน 2535]
3 อาคาร 4 [ อาคารเรียน] [206] [01 มกราคม 2538]
4 อาคาร 5 [ อาคารเรียน] [216 ล /27] [12 มิถุนายน 2530]
5 หอประชุมใหญ่ [ อาคารประกอบ] [101 ล /27] [12 มิถุนายน 2530]
6 อาคารปฏิบัติการเกษตร [ อาคารประกอบ] [102 /27] [12 มิถุนายน 2530]
7 อาคารปฏิบัติอุตสาหกรรม-อาหาร [ อาคารประกอบ] [102/27] [12 มิถุนายน 2530]