ดาวน์โหลด


แผนงานและโครงการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน

พัฒนางาน

 • แผนพัฒนางานส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนและวินัยจราจร(ครูธวัช เหรียญทอง
 • แผนพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ครูกานต์รวี จันธิมา)
 • แผนพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน(ครูธีรศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน
 • แผนพัฒนางานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน(ครูธงชัย อุปรี)
 • แผนพัฒนางานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี(ครูสมรตน วิริจินดา
 • แผนพัฒนางานหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา(ครูสุชาดา ควรคิด
 • แผนพัฒนางานพัฒนาการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน(ครูเทียมรัตน์ มาถา)
 • โครงการ

 • โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่(ครูธีรศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน)
 • โครงการโรงเรียนคุณธรรม(ครูธวัช เหรียญทอง)
 • โครงการทัศนศึกษา(ครูสุชาดา ควรคิด)
 • โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ(ครูสมรตน วิริจินดา)
 • โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด(ครูธีรศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน)
 • การวิเคราะห์ SWOT กลุ่มที่ 1