:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ::

[ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [ศิลปะ] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ]
ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชั่วโมง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์ พละศึกษาสุขศึกษา
3 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูจิราภรณ์  บั้งเงิน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparison ครูญาณิน  วิริจินดา ภาษาต่างประเทศ
5 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) โดยใช้การวิจัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสมรตน  วิริจินดา สังคมศึกษา
6 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูเทียมรัตน์  มาถา ภาษาไทย
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความโดยวิธีการสอนอ่าน แบบพิซา (PISA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูภัทรภร  ชัยปัญหา ภาษาไทย
8 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุรางค์  อุสาหะ สังคมศึกษา
10 การพัฒนาทักษะการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลข โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวิชนี  ศรีโชติ ภาษาต่างประเทศ
11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกานต์รวี  จันธิมา วิทยาศาสตร์
13 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูต่อตระกูล  บุญปลูก ภาษาต่างประเทศ
14 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ครูเบญ  เครือสาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 การสร้างการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   ภาษาต่างประเทศ
16 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก ครูนิวัฒน์  กองแสน พละศึกษาสุขศึกษา
17 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 ครูธวัช  เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
18 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูไพชยนต์  ออนตะไคร์ สังคมศึกษา
19 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีระวัฒน์  เทพละ คณิตศาสตร์
20 การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์  นามศิริ ภาษาไทย
21 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วยฉาบ ครูเจต  เพชราเวช การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลำดับอนันต์ ครูว่อง  สันกว้าน คณิตศาสตร์
23 การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูวัลลภ  คำวัง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 แบบฝึกทักษะการเป่าทรัมเป็ต ครูวุฒินัย  ประชานุเคราะห์ ศิลปะศึกษา
25 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครูธีรศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน ภาษาต่างประเทศ
26 รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูศศิมาภรณ์  วงค์เวียน คณิตศาสตร์
29 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเอเชีย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุภรัตน์  อินต๊ะวิกุล สังคมศึกษา
30 พัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละด้วยกิจกรรมสอนการบ้านเพื่อน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา 2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเบญ  เครือสาร กิจการนักเรียน
31 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   กิจการนักเรียน
32 การพัฒนาการทำงาน-ความกตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครูสุชาดา  ควรคิด กิจการนักเรียน
33 การพัฒนาคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน-ความมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมต้นกล้าอาสา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธรรมรัตน์  นามศิริ กิจการนักเรียน
34 การพัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละโดยใช้กิจกรรมละครสั้นความเสียสละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูวิชนี  ศรีโชติ กิจการนักเรียน
35 การพัฒนาความรักสะอาดด้วยกิจกรรม.................ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา กิจการนักเรียน
36 การพัฒนาความอุตสาหะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกานต์รวี  จันธิมา กิจการนักเรียน
37 สร้างเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบประจำวัน ครูธวัช  เหรียญทอง กิจการนักเรียน
38 การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีรศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน กิจการนักเรียน
39 การพัฒนาความสะอาดด้วยกิจกรรมการดูแลสุขลักษณะของตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์ กิจการนักเรียน
40 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ครูสุรางค์  อุสาหะ กิจการนักเรียน
41 รู้รักษ์ประหยัด ด้วยกิจกรรมใส่ใจใฝ่เก็บออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเทียมรัตน์  มาถา กิจการนักเรียน
42 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุภรัตน์  อินต๊ะวิกุล กิจการนักเรียน
43 การพัฒนาการทำงาน-ความกตตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูว่อง  สันกว้าน กิจการนักเรียน
44 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมความใฝ่รู้ผ่านหุ่นละคร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวีระพงษ์  กันทะเตร กิจการนักเรียน
45 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ ครูจิราภรณ์  บั้งเงิน กิจการนักเรียน
46 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   กิจการนักเรียน
47 ดูแลตนเองทุกวันฉันทำได้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม ครูธีรนุช  กองแก้ว กิจการนักเรียน
48 การพัฒนาการมีวินัยด้วยกิจกรรม แต่งกายดี ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูนิวัฒน์  กองแสน กิจการนักเรียน
49 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   กิจการนักเรียน
50 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีวินัยด้วยกิจกรรม ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ร่วมกิจกรรมเสมอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีระวัฒน์  เทพละ กิจการนักเรียน
51 การพัฒนาความรักความสะอาดด้วยกิจกรรมกายสะอาดใจร่มเย็นของนักเรียนชั้น ม.3.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูภัทรภร  ชัยปัญหา กิจการนักเรียน
52 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมการทำความดีสู่ชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   กิจการนักเรียน
53 พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2560 ครูธีรนุช  กองแก้ว กิจการนักเรียน
54 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 2 โดยการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2560 ครูณัชชานนท์  อาทิตยา วิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 54 ชิ้น
[หน้าหลัก]