:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ::

[ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [ศิลปะ] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ]
ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชั่วโมง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์ พละศึกษาสุขศึกษา
3 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูจิราภรณ์  บั้งเงิน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparison ครูญาณิน  วิริจินดา ภาษาต่างประเทศ
5 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) โดยใช้การวิจัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสมรตน  วิริจินดา สังคมศึกษา
6 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครู   ภาษาไทย
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความโดยวิธีการสอนอ่าน แบบพิซา (PISA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูภัทรภร  ชัยปัญหา ภาษาไทย
8 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุรางค์  อุสาหะ สังคมศึกษา
10 การพัฒนาทักษะการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลข โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวิชนี  ศรีโชติ ภาษาต่างประเทศ
11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกานต์รวี  จันธิมา วิทยาศาสตร์
13 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูต่อตระกูล  บุญปลูก ภาษาต่างประเทศ
14 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ครูเบญ  เครือสาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 การสร้างการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   ภาษาต่างประเทศ
16 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก ครูนิวัฒน์  กองแสน พละศึกษาสุขศึกษา
17 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 ครูธวัช  เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
18 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูไพชยนต์  ออนตะไคร์ สังคมศึกษา
19 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีระวัฒน์  เทพละ คณิตศาสตร์
20 การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์  นามศิริ ภาษาไทย
21 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วยฉาบ ครูเจต  เพชราเวช การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลำดับอนันต์ ครูว่อง  สันกว้าน คณิตศาสตร์
23 การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูวัลลภ  คำวัง การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 แบบฝึกทักษะการเป่าทรัมเป็ต ครู   ศิลปะศึกษา
25 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครูธีรศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน ภาษาต่างประเทศ
26 รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูศศิมาภรณ์  วงค์เวียน คณิตศาสตร์
29 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเอเชีย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุภรัตน์  อินต๊ะวิกุล สังคมศึกษา
30 พัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละด้วยกิจกรรมสอนการบ้านเพื่อน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา 2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเบญ  เครือสาร
31 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูณัฐพร  วันสาสืบ
32 การพัฒนาการทำงาน-ความกตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ครูสุชาดา  ควรคิด
33 การพัฒนาคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน-ความมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมต้นกล้าอาสา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธรรมรัตน์  นามศิริ
34 การพัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละโดยใช้กิจกรรมละครสั้นความเสียสละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูวิชนี  ศรีโชติ
35 การพัฒนาความรักสะอาดด้วยกิจกรรม.................ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา
36 การพัฒนาความอุตสาหะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกานต์รวี  จันธิมา
37 สร้างเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบประจำวัน ครูธวัช  เหรียญทอง
38 การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีรศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน
39 การพัฒนาความสะอาดด้วยกิจกรรมการดูแลสุขลักษณะของตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์
40 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ครูสุรางค์  อุสาหะ
41 รู้รักษ์ประหยัด ด้วยกิจกรรมใส่ใจใฝ่เก็บออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู  
42 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุภรัตน์  อินต๊ะวิกุล
43 การพัฒนาการทำงาน-ความกตตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูว่อง  สันกว้าน
44 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมความใฝ่รู้ผ่านหุ่นละคร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวีระพงษ์  กันทะเนตร
45 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ ครูจิราภรณ์  บั้งเงิน
46 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูณัฐพร  วันสาสืบ
47 ดูแลตนเองทุกวันฉันทำได้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม ครูธีรนุช  กองแก้ว
48 การพัฒนาการมีวินัยด้วยกิจกรรม แต่งกายดี ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูนิวัฒน์  กองแสน
49 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู  
50 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีวินัยด้วยกิจกรรม ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ร่วมกิจกรรมเสมอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูธีระวัฒน์  เทพละ
51 การพัฒนาความรักความสะอาดด้วยกิจกรรมกายสะอาดใจร่มเย็นของนักเรียนชั้น ม.3.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูภัทรภร  ชัยปัญหา
52 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมการทำความดีสู่ชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูณัฐพร  วันสาสืบ
53 พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2560 ครูธีรนุช  กองแก้ว
54 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 2 โดยการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2560 ครูณัชชานนท์  อาทิตยา วิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 54 ชิ้น
[หน้าหลัก]