:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ::

[ภาษาไทย] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา] [สุขศึกษาและพละศึกษา] [ศิลปะ] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [ภาษาต่างประเทศ]
ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุชาดา  ควรคิด การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชั่วโมง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์ พละศึกษาสุขศึกษา
3 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครูจิราภรณ์  บั้งเงิน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparison ครูญานิน  วิริจินดา ภาษาต่างประเทศ
5 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) โดยใช้การวิจัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสมรตน  วิริจินดา สังคมศึกษา
6 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ครูเทียมรัตน์  มาถา ภาษาไทย
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความโดยวิธีการสอนอ่าน แบบพิซา (PISA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูภัทรพร  ชัยปัญหา ภาษาไทย
8 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุรางค์  อุสาหะ สังคมศึกษา
10 การพัฒนาทักษะการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลข โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวิชนี  ศรีโชติ ภาษาต่างประเทศ
11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูเลอเกียรติ  จันธิมา วิทยาศาสตร์
12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกานต์รวี  จันธิมา วิทยาศาสตร์
13 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูต่อตระกูล  บุญปลูก ภาษาต่างประเทศ
14 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น ครูเบญ  เครือสาร การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 การสร้างการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกัณฐมณี   ปงกองแก้ว ภาษาต่างประเทศ
16 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก ครูนิวัฒน์  กองแสน พละศึกษาสุขศึกษา
17 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 ครูธวัช  เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
18 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูไพชยนต์  ออนตะไคร์ ภาษาไทย
19 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครู   คณิตศาสตร์
20 การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ครูธรรมรัตน์  นามศิริ ภาษาไทย
21 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วยฉาบ ครูเจต  เพชราเวช คณิตศาสตร์
22 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลำดับอนันต์ ครูว่อง  สันกว้าน คณิตศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 22 ชิ้น
[หน้าหลัก]