:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ::

ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparison ครูญาณิน  วิริจินดา ภาษาต่างประเทศ
2 การพัฒนาทักษะการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลข โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูวิชนี  ศรีโชติ ภาษาต่างประเทศ
3 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูต่อตระกูล  บุญปลูก ภาษาต่างประเทศ
4 การสร้างการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูกัณฐมณี   ปงกองแก้ว ภาษาต่างประเทศ
5 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ครูธีรศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน ภาษาต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น 5 ชิ้น
[กลับ]