:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน -กลุ่มสาระสุขะศึกษาพละศึกษา::

ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชั่วโมง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น ครูฉันทรีย์  สวามิวัศดิ์ พละศึกษาสุขศึกษา
2 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก ครูนิวัฒน์  กองแสน พละศึกษาสุขศึกษา
รวมทั้งสิ้น 2 ชิ้น
[กลับ]