:: ผลงานวิจัยในชั้นเรียน -กลุ่มสาระสังคมศึกษา::

ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน กลุ่มสาระ
1 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) โดยใช้การวิจัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสมรตน  วิริจินดา สังคมศึกษา
2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุรางค์  อุสาหะ สังคมศึกษา
3 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ครูไพชยนต์  ออนตะไคร์ สังคมศึกษา
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเอเชีย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ครูสุภรัตน์  อินต๊ะวิกุล สังคมศึกษา
รวมทั้งสิ้น 4 ชิ้น
[กลับ]