แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม(Resource Tank)

ที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ แหล่งที่อยู่สื่อ
1 การสอนเคมี ไฟฟ้าเคมี คลิก
2 การสอนเคมี เรื่อง กรด-เบส คลิก
3 การทำ PLC คณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คลิก
4 ปฏิกิริยารีดอกซ์ คลิก
5 ไอโซบาร์ คลิก
6 เทียนพรรษา วัดศรีดอยเรือง คลิก
7 คิตมวยไทย ปางซาง คลิก
8 คีตมวยไทย ต้อนรับ คลิก
9 จิตปัญญา สมาธิ คลิก
10 ต้อนรับ สมศ คลิก
จำนวนสื่อการเรียนรู้  10  ชิ้น