แหล่งรวบรวมเกียรติบัตร ครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม(Certficate Tank)

ที่ ชื่อสื่อการเรียนรู้ แหล่งที่อยู่สื่อ
1 เกียรติบัตรลูกเสือ ATC ครูเลอเกียรติ คลิก
2 เกียรติบัตร STEM ครูเลอเกียรติ คลิก
3 เกียรติบัตรลูกเสือ ATC ครูกานต์รวี คลิก
4 เกียรติบัตร PLC(คูปอง)ครูเลอเกียรติ_พะเยา-1 คลิก
5 เกียรติบัตร PLC(คูปอง)ครูเลอเกียรติ_พะเยา-2 คลิก
6 เกียรติบัตร PLC(คูปอง)ครูเลอเกียรติ_พะเยา-2 คลิก
7 เกียรติบัตร PLC(คูปอง)ครูเลอเกียรติ_พะเยา-3 คลิก
8 ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม คลิก
9 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลักสำหรับครู คลิก
10 การพัฒนาความคิดขั้นสูง คลิก
11 การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดทุกระดับชั้น คลิก
12 เคมี ระดับ ม.ปลาย คลิก
13 ลูกเสือจิตอาสา_ครูเลอเกียรติ คลิก
14 วิชาพิเศษ_บุกเบิก_เลอเกียรติ คลิก
15 วิชาพิเศษ_การบันเทิง_เลอเกียรติ คลิก
16 เกียรติบัตรลูกเสือวิสามัญ_เลอเกียรติ คลิก
17 เกียรติบัตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ BTC ครูเลอเกียรติ คลิก
จำนวนเกียรติบัตรครู  17  ชิ้น