:: รายงานการประเมินตนเอง(Self Assesment Report) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ::

ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ปีการศึกษา
1 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูณัฐชานนท์ อาทิตยา ครูณัชชานนท์  อาทิตยา 2561
2 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูภัทรพร ชัยปัญหา ครูภัทรภร  ชัยปัญหา 2561
3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูเลอเกียรติ จันธิมา ครูเลอเกียรติ  จันธิมา 2560
รวมทั้งสิ้น 3 ชิ้น
[หน้าหลัก]