:: รายงานการประเมินตนเอง(Self Assesment Report) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ::

ที่ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ปีการศึกษา
1 SAR-Lerkiat-ปีการศึกษา 62 ครูเลอเกียรติ  จันธิมา 2562
2 SAR-Ganrawee-ปีการศึกษา 62 ครูกานต์รวี  จันธิมา 2562
3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูณัฐชานนท์ อาทิตยา ครูณัชชานนท์  อาทิตยา 2561
4 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูภัทรพร ชัยปัญหา ครูภัทรภร  ชัยปัญหา 2561
5 รายงานประเมินตนเองครูเลอเกียรติ-61 ครูเลอเกียรติ  จันธิมา 2561
6 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ครูเลอเกียรติ จันธิมา ครูเลอเกียรติ  จันธิมา 2560
รวมทั้งสิ้น 6 ชิ้น
[หน้าหลัก]