ผลงานวิชาการครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ที่ ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ เจ้าของผลงาน ปี
1 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ง30288 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
3560300303823
2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการชั่วโมง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น 3579900261763
3 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 3570100375138
4 เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง Comparison เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถรู้จักการเปรียบเทียบในรูปขั้นปกติ (Positive degree) ขั้นกว่า (Comparative degree) และขั้นสูงสุด (Superlative degree) ได้ 3570200517511
5 การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) โดยใช้การวิจัยและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1.เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของนักเรียนที่ไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) 2.เพื่อหาแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนที่ไม่ส่งงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส33101) 3570200323237
6 ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Pupursive sampling) เนื่องจากผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนประจำชั้นโดยเลือกมาจากประชากร 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 115 คน 3570200187252
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความโดยวิธีการสอนอ่าน แบบพิซา (PISA) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสรุปความของผู้เรียน 3570200074466
8 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม วัตถุประสงค์งานวิจัย
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส วิชา เคมี- 3 รหัสวิชา ว 32223
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส
3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส
3560200203240
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3570101001827
10 การพัฒนาทักษะการจำและการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลข โดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1.เพื่อพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีน เรื่องตัวเลขโดยเกมบิงโก ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 2.การอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนเรื่องตัวเลขโดยใช้เกมบิงโก ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 1579900292972
11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์งานวิจัย 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชา เคมี- 5 รหัสวิชา ว 32225 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล 3560200203240
12 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์งานวิจัย
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน วิชา ชีววิทยา-1 รหัสวิชา ว 31241
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน
3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2560 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรดิน
3530200050877
13 การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การวิจัยเรื่องการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าการอ่านเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งได้มาโดยการสุ่มเลือก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 3570200025961
14 การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น 1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนอ่อนมีผลการเรียนทีดีขึ้น 3560100335772
15 การสร้างการพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการในการพัฒนาการใช้การออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1509901182135
16 อุปกรณ์ลดแรงกระแทก การออกกำลังกายด้วยการกระโดดอุปกรณ์ลดแรงกระแทก เต็มไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพ เพียงแค่กระโดด 5-10 นาที ทุกวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มความสามารถในการเต้นแอโรบิคได้ ดังนั้น ถ้าได้ปลดปล่อยความเป็นเด็กในตัวคุณด้วยการกระโดดอุปกรณ์ลดแรงกระแทกดู หรือจะชวนสมาชิกในครอบครัวมากระโดดอุปกรณ์ลดแรงกระแทก เพื่อสุขภาพที่ดี และจะได้มีบรรยากาศสนุกๆด้วยกัน 1103701133511
17 การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 1570800035881
18 การศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จำนวน 29 คน 2. เพื่อเปรียบเทียบความรับผิดชอบในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จำแนกตามเพศ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3570900039531
19 ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1560300151806
20 การใช้เพลงประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเพลงประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ๒. เพื่อศึกษาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ๓.เพื่อเปรียบเทียบทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยก่อนและหลังการใช้เพลงประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจในสุภาษิตและสำนวนไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 1570500143971
21 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง กล้วยฉาบ 1.นักเรียนนําความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ ทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 2 นักเรียนมีความพอประมาณ และ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในการทํากล้วยฉาบ 3840600192501
22 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ลำดับอนันต์ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถเปรียบเทียบลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตได้อย่างถูกต้อง 5570200031704
23 การฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ง33102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1.เพื่อสร้างเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวก 2.เพื่อพัฒนาการความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวก 3570100602550
24 แบบฝึกทักษะการเป่าทรัมเป็ต 3579900196554
25 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 2. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 3500300080573
26 รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ 2.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ 3560300303823
27 เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 เพื่อเป็นสื่อการสอน 3560300303823
28 การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตสาสตร์ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 3.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1570400132544
29 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้น แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องเอเชีย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นแผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทวีปเอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทวีปเอเชียของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังมโนทัศน์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้ศึกษานำกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 36 คนและได้ทำการคัดเลือกตัวอย่างประชากรด้วยวิธีเจาะจงจำนวน 15 คน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่เรียนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1579900147441
30 พัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละด้วยกิจกรรมสอนการบ้านเพื่อน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา 2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละให้กับนักเรียน 3560100335772
31 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ด้านคุณธรรมเรื่องความประหยัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1.2 ด้วยกิจกรรมรักการออม
32 การพัฒนาการทำงาน-ความกตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการทำงาน-ความกตัญญูกตเวที มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความกตัญญูกตเวที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560ด้วยกิจกรรมรักครอบครัว 3560300303823
33 การพัฒนาคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทำงาน-ความมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมต้นกล้าอาสา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1.การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 2. การอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 3. การเป็นแบบอย่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 4. การเป็นผู้นำหรือแกนนำในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 1570500143971
34 การพัฒนาคุณธรรมด้านความเสียสละโดยใช้กิจกรรมละครสั้นความเสียสละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านความเสียสละให้แก่นักเรียน โดยใช้กิจกรรมละครสั้นความเสียสละ 1579900292972
35 การพัฒนาความรักสะอาดด้วยกิจกรรม.................ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความรักสะอาดด้วยกิจกรรม.................ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมความกตัญญูตกเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ……. 3560200203240
36 การพัฒนาความอุตสาหะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านความอุตสาหะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ด้วยกิจกรรมการทำ Portfolio 3530200050877
37 สร้างเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยกิจกรรมเวรเขตรับผิดชอบประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 1570800035881
38 การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อ พัฒนาคุณธรรมนักเรียนชองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยใช้กิจกรรม............. 3500300080573
39 การพัฒนาความสะอาดด้วยกิจกรรมการดูแลสุขลักษณะของตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมรักความสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยกิจกรรมดูแลสุขลักษณะของตนเอง 3579900261763
40 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 1)เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมจิตอาสา 2)เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการใช้กิจกรรมจิตอาสา 3570101001827
41 รู้รักษ์ประหยัด ด้วยกิจกรรมใส่ใจใฝ่เก็บออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม งานวิจัยเรื่อง รู้รักษ์ประหยัด ด้วยกิจกรรมใส่ใจใฝ่เก็บออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณธรรมเรื่องความประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 3570200187252
42 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความประหยัดด้วยกิจกรรมรักการออม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ด้านคุณธรรมเรื่องความประหยัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1.2 ด้วยกิจกรรมรักการออม 1579900147441
43 การพัฒนาการทำงาน-ความกตตัญญูกตเวที ด้วยกิจกรรมรักครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมความกตตัญญูกตเวที ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 ด้วยกิจกรรมรักครอบครัว 5570200031704
44 การจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมความใฝ่รู้ผ่านหุ่นละคร ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรมด้านความใฝ่รู้ ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมความใฝ่รู้ผ่านหุ่นละคร 1560300130272
45 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ งานวิจัยเรื่อง กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ของนักเรียน ด้วยการใช้กิจกรรมจิตอาสา 3570100375138
46 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด้วยเทคนิคการเสริมทางบวก
47 ดูแลตนเองทุกวันฉันทำได้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมการพึ่งตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ด้วยกิจกรรมบันทึกความดีฉันทำได้ 3570200074407
48 การพัฒนาการมีวินัยด้วยกิจกรรม แต่งกายดี ด้วยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้นักเรียนตระหนักถึงการมีวินัยในการแต่งกายอย่างถูกระเบียบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2560 1103701133511
49 การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม งานวิจัยเรื่อง การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะด้านความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ด้วยเทคนิคการเสริมทางบวก 1509901182135
50 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีวินัยด้วยกิจกรรม ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ร่วมกิจกรรมเสมอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมด้านคุณธรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ด้วย กิจกรรม ไม่มาสาย ไม่ขาดเรียน ร่วมกิจกรรมเสมอ 1560300151806
51 การพัฒนาความรักความสะอาดด้วยกิจกรรมกายสะอาดใจร่มเย็นของนักเรียนชั้น ม.3.2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านการรักความสะอาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมด้วยกิจกรรมแต่งกายสะอาดใจร่มเย็น 3570200074466
52 การพัฒนาความมีคุณธรรมด้านการมีจิตสาธารณะด้วยกิจกรรมการทำความดีสู่ชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรมความมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ด้วยกิจกรรมการสร้างความมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมการทำความดีสู่ชุมชน
53 พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ปีการศึกษา 2560 1. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการอยู่ร่วมกันในสังคม 2. เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3570200074407
54 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการเรียนวิชา ฟิสิกส์ 2 โดยการจัดการเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (flipped classroom) เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาด้วยตนเองในเวลาว่าง หรือเมื่อกลับบ้านแล้วจึงสามารถสอบถามเพิ่มเติมและทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ในห้องเรียนโดยมีครูชี้แนะ เพิ่มเติม พร้อมสามารถทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ ตามหลักการของสะเต็ม 3509900706757