ผลงานวิชาการครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ที่ ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ เจ้าของผลงาน ปี
1 การพัฒนาชุดสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะไอออนิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาเคมี เรื่อง พันธะไอออนิก
2. เมื่อนักเรียนใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้น แล้วมีความก้าวหน้าทางการเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ฃุดการสอนในระดับใด
เลอเกียรติ จันธิมา 2559