แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ที่ รายการประเมิน ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง
ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์
1 ความรู้พื้นฐาน
2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
3 ความสนใจ/สมาธิการเรียนรู้
ความพร้อมด้านสติปัญญา
1 ความริเริ่ม สร้างสรรค์
2 ความมีเหตุผล
3 ความสามารถในการเรียนรู้
ความพร้อมด้านพฤติกรรม
1 การแสดงออก
2 การควบคุมอารมณ์
3 ความขยันหมั่นเพียร
ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
1 สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
2 การเจริญเติบโตสมวัย
3 ด้านสุขภาพจิต
ความพร้อมด้านสังคม
1 การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
2 ความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว
3 มีระเบียบวินัย เคารพกติกา