:: จำนวนวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ::

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ครูสอน จำนวนวิชาที่เปิดสอน(วิชา)
ครูลำพูน ศรีสวัสดิ์ 0
ครูเทียมรัตน์ มาถา 7
ครูภัทรพร ชัยปัญหา 0
ครูว่อง สันกว้าน 6
ครูเครือวรรณ ตุ้ยต๋า 6
ครูอัมพวรรณ เมืองชื่น 0
ครูเลอเกียรติ จันธิมา 10
ครูกานต์รวี จันธิมา 5
ครูณัฐพล อาทิตยา 0
ครูสมรตน วิริจินดา 8
ครูจันทร์จิรา หัตถกอง 4
ครูธงชัย อุปรี 0
ครูสุรางค์ อุสาหะ 3
ครูธีรนุช กองแก้ว 0
ครูฉันทรีย์ สวามิวัศดิ์ 0
ครูพนม อินต๊ะ 0
ครูจรัญ ไชยวงศ์ษา 0
ครูวุฒินัย ประชานุเคราะห์ 4
ครูเจต เพชราเวช 0
ครูวัลลภ คำวัง 5
ครูสุชาดา ควรคิด 7
ครูเบญ เครือสาร 4
ครูมะลิลา พันธประยูร 0
ครูญานิน วิริจินดา 9
ครูต่อตระกูล บุญปลูก 0
มีรายการวิชาในหลักสูตร ทั้งหมด 80วิชา