ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


[ตารางเรียนของนักเรียน]

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

กลุ่มสาระศิลปะศึกษา

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ