โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
เรื่องโดย : ครูเลอเกียรติ จันธิมา

    

31 พ.ค. 61 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม - นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนายธีระศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน

และได้ร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางโรงเรียน-ตลาดสดบ้านเหล่า-ถนนภายในเทศบาลบ้านเหล่า รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลด ละ เลิก สูบบุหรี่ มีความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ร่วมถึงการไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดเส้นทางเดินรณรงค์มีประชาชนสองข้างทางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมรักษาความปลอดภัยทางถนนด้วย

 

 

เวลา 10.00 - 12.00 น มีการจัดกิจกรรมรณงรงค์อื่นๆ เช่น การประกวดร้องเพลงต้านภัยของบุหรี่ จำนวน 15 คน การประกวดเดินแฟนซีของนักเรียนแต่ละห้อง การประกวดวาดภาพต้านภัยบุหรี่ การจัดบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน การเขียนเรียงความเกี่ยวกับการต้านภัยบุหรี่ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ความตระหนักให้นักเรียนได้เห็นพิษภัยของบุหรี่อีกด้วย

วันที่เขียนข่าว : 31 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน-ประชาสัมพันธ์