โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการฯ และนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าระดับชั้น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1

โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในวันนี้ ก็เพื่อจะได้ก่อตั้งชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขึ้น ตลอดจนการร่างระเบียบและข้อปฏิบัติของชมรมฯ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต

วันที่เขียนข่าว : 18 มิถุนายน 2561
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วรค.