โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
เรื่องโดย : นายเลอเกียรติ จันธิมา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครอง แจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่า่ง ๆ ของทางโรงเเรียน และแจ้งผลการเรียนใหักับผู้ปกครองได้รับทราบ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ก็ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวนำเสนอกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมด้วยนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน, นายทองคำ ยาปะโลหิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วันที่เขียนข่าว : 05 พฤศจิกายน 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน