โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ให้ความรู้เรื่อง "โรคไข้เลือดออก" กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่องโดย : นายวีระพงษ์ กันทะเนตร

    

ทางสาธารณสุขอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งในฤดูฝนนี้ จะมีภาชนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้มาให้ความรู้กับเรียนและรณรงค์ช่วยกันทำงานแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันที่เขียนข่าว : 27 สิงหาคม 2562
ที่มา : งานพยาบาล