โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประชุมชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีการประชุมชมรมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองฯ ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

การบริหารงานของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร ทำหน้าที่เป็นประธานชมรมฯ และมีนายเอกนรินทร์ รักษ์พงศ์ทำหน้าที่รองประธานฯ อีกทั้งยังมี ท่าน สจ.ประภาณ นัยติ๊บ ทำหน้าที่กรรมการ และผู้ปกครองเครือข่ายของทุกห้องเรียน หัวหน้าระดับ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย โดยร่วมประชุมเพื่อแสดงข้อคิดเห็น ตลอดจนการนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของโรงเรียน

วันที่เขียนข่าว : 23 สิงหาคม 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน