โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ
เรื่องโดย : นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส. ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมี นางอนงค์ พัวตระกูล,นางสุวิมล จันทร์เปรมปรุง,นางวราภรณ์ หงษ์ดิลกสกุล คณะทำงานเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่(ส่วนกลาง) เข้าร่วมวิเคราะห์สถานการณ์/สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเรื่องการสูบบุหรี่ /ทบทวนการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน / และรวมกันหารือและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินในปีต่อ ๆ ไป

วันที่เขียนข่าว : 28 สิงหาคม 2562
ที่มา : หัวหน้างานยาเสพติด