โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำผู้ช่วยจราจร
เรื่องโดย : ธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

    

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนำผู้ช่วยจราจร ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร(รด) ทุกชั้นปี และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 100 คน

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและวินัยจราจร ตลอดจนการได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยจราจร ถ้าหากโรงเรียนหรือหน่วยงานภายในชุมชนมีกิจกรรมที่จะได้ขอความช่วยเหลือ ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและความร่วมมือ เป็นอย่างดี

วันที่เขียนข่าว : 29 ตุลาคม 2562
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน