โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง 2562
เรื่องโดย : นายสมรตน วิริจินดา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของทางโรงเรียน และเพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดโคมควัน โคมแขวน การทำกระทงจากใบตอง การแต่งคำขวัญ ร้องเพลงลอยกระทง การแข่งขันปีนเสาน้ำมัน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันที่เขียนข่าว : 11 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : หัวหน้างานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี