โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2559
เรื่องโดย : ครูจิราพร บั้งเงิน

    

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นำลูกเสือ ม. 1-ม.3  เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ณ บริเวณวนอุทยานดอยพระบาท อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขณะเดียวกันผู้นำยุวกาชาด ก็ได้มีการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ที่บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวินัย ความมีระเบียบ การเป็นเยาวชนที่ดีให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน