โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560
เรื่องโดย : ครูวุฒินัย ประชานุเคราะห์

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียน วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้นักเรียนรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และต้นไม้ที่ตนเองได้ร่วมกันปลูก รวมถึงการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 19 พฤษภาคม 2560
ที่มา : งานอาคารสถานที่