โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
เรื่องโดย : นางเทียมรัตน์ มาถา

    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำของคุณครูเทียมรัตน์ มาถา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ,คุณครูลำพูล ศรีสวัสดิ์ ,คุณครูภัทรภร ชัยปัญหา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว มีนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีการศึกษา 2560 นี้ก็เช่นกัน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น อาทิเช่น การประกวดตัวละคร ในวรรณคดี การขับร้องทำนองเสนาะ การวาดภาพระบายสี คัดไทย เขียนตามคำบอก เรียงความ ตลอดจนการแสดงละครที่ท่านกวีเอกสุนทรภู่ได้แต่งขึ้นนั้น ทุกกิจกรรมล้วนแล้วแต่เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ และฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคีและความพร้อมเพรียง

วันที่เขียนข่าว : 26 มิถุนายน 2560
ที่มา : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย