โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) 

โดยทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการต้อนรับ อาทิเช่น มีมัคคุเทศน์น้อย คอยช่วยให้คำอธิบายแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน, การแสดงฟ้อนสาวเจียงฮาย, การแสดงนาฎมวยไทย และการนำเสนอผลงาน Best Practice ของโรงเรียน คือ การได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือในระดับประเทศ เป็นต้น

วันที่เขียนข่าว : 04 สิงหาคม 2560
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์