โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่องโดย : ครูญาณิน วิริจินดา

    

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการสอดคล้องกัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงสู่กิจกรรมวันอาเซียนอีกด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเกิดการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกให้นักเรียนรุ้จักคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กิจกรรมประกอบด้วย อาทิ การแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง การแต่งคำขวัญ กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน การประกวดชุดประจำชาติอาเซียน กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมการร้องเพลงภาษาจีน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 

วันที่เขียนข่าว : 21 สิงหาคม 2560
ที่มา : งานห้องสมุด