โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมค่ายวิชาการ 60
เรื่องโดย : นางสาวสุรางค์ อุสาหะ

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกทักษะ ฝึกประสบการณ์ นอกเหนือจากในห้องเรียน

กิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากวิทยากรภายนอก และจากสื่อของทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ที่ได้จัดเตรียมมาเพื่อนักเรียน อาทิเช่น กิจกรรมการตัดตุงไส้หมู การทำกรวยดอกไม้ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

วันที่เขียนข่าว : 25 มกราคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ