โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60
เรื่องโดย : นางสาวสุรางค์ อุสาหะ

    

"ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสานศาสตร์สากล" คือคำขวัญของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มี นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของทั้ง 8 กลุ่มสาระที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้นำผลงานของตนเอง มานำเสนอให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตบริการได้รับชม และเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม รวมไปถึงการร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคี ร่วมใจกันทำงาน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ในหลาย ๆ สถานศึกษาใกล้เคียง และแขกผู้มีเกียรติจากโรงเรียนในเขตบริการ เข้ามาเยี่ยม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

วันที่เขียนข่าว : 29 มกราคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ