โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่องโดย : นางกานต์รวี จันธิมา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาดนั้น เป็นกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกัน การจัดค่ายของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมปีนี้ ได้จัดขึ้น 2 รูปแบบกิจกรรม คือ ยุวกาชาด ม.1 เป็นค่ายกลางวันแบบไป - กลับ ส่วนยุวกาชาด ม.2-3 เป็นค่ายพักแรมแบบ 2 คืน 3 วัน โดยมีรองผู้อำนวยการสิงห์ชัย พันธ์ประยูร ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการค่าย และคุณครูกานต์รวี จันธิมา ทำหน้าที่ผู้บังคับการค่าย กิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม มีการคิดแก้ปัญหา มีความสมัครสมานสามัคคี และรู้จักการแบ่งหน้าที่ การทำงานเป็นหมู่คณะ 

วันที่เขียนข่าว : 09 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา : หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด