โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในวันเปิดเทอม
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

วันนี้ท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ในมาพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดกับนักเรียน ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความมุ่มมั่น ความตั้งใจ ความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี

วันที่เขียนข่าว : 16 พฤษภาคม 2561
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วรค.