หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
 การศึกษาดูงานโครงการ 1 สถานพินิจ 7 สถานศึกษา
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม
 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โรงเรียนคุณธรรม
 เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 ศึกษาดูงานโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์
 อบรมชี้แจงรับร่างรัฐธรรมนูญ
 อบรมครูในโรงเรียนคุณธรรม
 โครงการ To be number one สร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน
 รด.จิตอาสาทำฝายน้ำล้น
 จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ
 กิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม
 ครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พั
 อบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
 กิจกรรม 3 เสพ
 กิจกรรมยุวชนประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ 2560
 วันครู ปี 60
 สภานักเรียน วรค. จัดงานวันเด็กที่โรงเรียนดงมหาวัน
 กีฬาสีภายในปีการศึกษา 2559
 คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปี 60
 ประชุมถอดบทเรียนสร้างความตระหนักรู้ ป้องกันปัญหา 3 เสพ
 กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 59
 เปิดบ้านวิชาการ ปี 2559(WRK Open House)
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ม. 3-ม.6
 มอบเกีียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2559
 การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36