โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36


ข่าวการศึกษา


จำนวนนักเรียน


ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2559

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
188 240 432

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น นักเรียนชาย(คน) นักเรียนหญิง(คน) รวมทั้งสิ้น(คน)
ม. 1 48 56 105
ม. 2 50 44 95
ม. 3 36 42 79
ม. 4 31 32 63
ม. 5 12 29 41
ม. 6 11 37 48
รวม 188 240 431

**จำนวนนี้ไม่รวมนักเรียนแขวนลอย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560

รายการนักเรียนไม่เข้าแถววันนี้

ที่ ชั้น/ห้อง ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
1 1/1 0 0 0
2 1/2 0 1 1
3 1/3 1 2 3
4 2/1 0 0 0
5 2/2 0 0 0
6 2/3 0 0 0
7 3/1 0 0 0
8 3/2 0 0 0
9 3/3 1 3 4
10 4/1 0 0 0
11 4/2 0 1 1
12 5/1 0 2 2
13 5/2 0 0 0
14 6/1 0 0 0
15 6/2 0 2 2
รวมทั้งหมด 15 ห้อง
เป็นนักเรียนชาย 2 คน
เป็นนักเรียนหญิง 11 คน