โครงการตำรวจประสานโรงเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ


 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 1.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 1.2

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 1.3

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 2.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 2.2

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 2.3

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 3.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 3.2

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 3.3

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 4.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 4.2

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 5.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 5.2

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 6.1

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมห้องเรียนสีขาว ห้อง 6.2