โครงการตำรวจประสานโรงเรียน

ยุทธศาสตร์/แนวปฏิบัติในการป้องปราม อบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา


1. บทบาทสถานศึกษา

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ตำรวจ นักธุรกิจ เพื่อจัดกิจกรรม
1.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สนุกท้าทายและเอาใจใส่การเรียน
1.3 ประกาศนโยบายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่พึงปรารถนา
1.4 ติดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อประสานงานขอความร่วมมือในกรณีเกิดเหตุ
1.5 บันทึกประจำวันและรายงานเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้้น เพื่อลงมือแก้ไขให้ทัน
1.6 เชิญผู้ปกครองมาร่วมโครงการของสถานศึกษาสม่ำเสมอ
1.7 กำชับให้ครู อาจารย์ ทุกคนเป็นต้นแบบพฤติกรรมที่ดี
1.8 เชิญวิทยากรในชุมชนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.9 จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ให้ทำงานเป็นกลุ่มและกิจกรรมโครงการห้องเรียนสีขาว

2. บทบาทสำหรับนักเรียน นักศึกษา

2.1 จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เพื่อรณรงค์ต่อต้านอบายมุข การพนัน และการทะเลาะวิวาท
2.2 คณะกรรมการ/สภานักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโรงเรียน
2.3 จัดกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน
2.4 ฝึกประชาธิปไตยในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2.5 แจ้งเบาะแสผู้เล่นการพนัน หัวัโจก เพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนให้ครูและผู้บริหารทราบ
2.6 เคารพในกฏกติกามารยาทของนักเรียน นักศึกษา ที่พึงปฏิบัติ
2.7 เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและตระหนักถึงความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมรอบสถานศึกษา
2.8 ร่วมบำเพ็ญสสาธารณประโยชน์
2.9 ชักชวนผู้ปกครองไปเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
2.10 ปฏิบัติตนเป็นที่พึงต่อรุ่นน้องและเพื่อนที่ดีในกลุ่มเพื่อน
2.11 นักเรียน นักศึกษา ควรได้ฝึกทักษะการป้องกันตัวเพื่อความปลอดภัย และนักเรียน นักศึกษา ได้ศศึกษางานของตำรวจ ทัณฑสถานและบ้านเยาวชน