กลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว

     การดำเนินงานของห้องเรียนสีขาว ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนสีขาวมีองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน คือ มีแหล่งเรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. มีแหล่งเรียนรู้
เช่น บอร์ด จัดทำสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว ฯลฯ ที่ให้ความรู้ เกี่ยววกับยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข อุบัติภัยและโครงการต่างๆ โดยนำสถานการณ์ ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับรู้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. ดูแลช่วยเหลือ
จัดให้มีนักเรียนแกนนำ เพื่อให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตอบสนองปัญหาของพฤติกรรม ของนักเรียน และช่วยเหลือด้านการเรียนโดยให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือหากไม่สามารถแก้ไขได้ให้รายงาน ครูอาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อนดำเนินการต่อไป
3. เอื้อเฟื้อด้ยคุณธรรม
นักเรียน ทุกคนจะต้องมีหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน เช่น พรหมวิหาร 4 มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ทุกคนรักกันและช่วยเหลือกัน เป็นต้น
4. สร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม
มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุม กับยาเสพติด หรือ สื่ออลามกอนาจาร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมตามที่กลุ่มสนใจร่วมกัน จัดทำเพื่อพัฒนาร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก