การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาว

1. คณะกรรมการฝ่ายการเรียน

      มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน การบ้าน โครงงาน หรือปัญหา การเรียนในห้องเรียนสีขาว ต้องรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ คำปรึกษา คำอธิบายชี้แนะ แหล่งเรียนรู้ และนำเสนอครูที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการของห้องเรียน
2. ทีมงานแกนนำมีกระบวนการช่วยเหลือเพื่อนฝ่ายวิชาการของห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ทีมงานแกนนำจัดทำแหล่งเรียนรู้/มุมความรู้/ป้ายนิเทศในห้องเรียนสีขาว
4. ทีมงานแกนนำจัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในห้องเรียนสีขาว

2. คณะกรรมการฝ่ายการงาน

      มีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสีขาว รักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนสีขาว ให้น่าเรียนและป้องกันไม่ให้มี พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นในห้องเรียนสีขาว โดยมีกระบวนการ ดังนี้

1. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายการงานของห้องเรียนสีขาว
2. ทีมงานแกนนำดูแลพื้นที่ภายในห้องเรียน รอบห้องเรียน
3. ทีมงานแกนนำดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยในห้องเรียน
4. ทีมงานแกนนำจัดทำสมุดบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาวในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ฝ่าย ตามโครงสร้างห้องเรียนสีขาว

3. คณะกรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรยน/กิจการนักเรียน

      มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียน และมุมอับ เช่น ห้องน้ำ หรือที่บริเวณอาคารแหล่ง ที่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่ ดูแลเพื่อน หากมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งปัญหา ส่วนตัวในด้านต่างๆ ให้ฝ่ายสารวัตินักเรียน แก้ไข แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นักเรียนบอกครูที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขต่อไป โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบฝ่ายสารววัตรนักเรียนของห้องเรียนสีขาว
2. ทีมงานแกนนำมีกระบวนการดำเนินงานฝ่ายสารววัตรนักเรียนของห้องเรียน
3. ทีมงานแกนนำมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ในห้องเรียน
4. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของห้องเรียน

4. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

     มีภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สสร้างสรรค์ ทั้งในห้องเรียนสีขาว และกิจกรรมในทุกระดับชั้น เช่น การเล่นดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมในกลุ่มสนใจของเพื่อนๆ เพื่อใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1. มีการจัดตั้งทีมงานแกนนำรับผิดชอบงานฝ่ายกิจกรรมของห้องเรียน
2. ทีมงานแกนนำจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในห้องเรียน
3. ทีมงานแกนนำให้ความรร่วมมือการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
4. ทีมงานแกนนำให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา