จำนวนนักเรียน


ตารางแสดงจำนวนนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2559

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
188 240 432

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

ระดับชั้น นักเรียนชาย(คน) นักเรียนหญิง(คน) รวมทั้งสิ้น(คน)
ม. 1 48 56 105
ม. 2 50 44 95
ม. 3 36 42 79
ม. 4 31 32 63
ม. 5 12 29 41
ม. 6 11 37 48
รวม 188 240 431

**จำนวนนี้ไม่รวมนักเรียนแขวนลอย
ข้อมูล ณ วันที่ 04 เมษายน 2563