กลุ่มงาน

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

1. การขอรับเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หลังจากเขียนคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาแล้วให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ปพ.1 (ใบระเบียนแสดงผลการเรียน) ใช้รูป ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ นัดรับ 3 วันทำการ
 2. ปพ.7 (ใบรับรองการเป็นนักเรียน) ใช้รูป ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ นัดรับ 3 วันทำการ
 3. Transcript ใช้รูป ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ นัดรับ 7 วันทำการ

2. ภาระหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ภาระ/หน้าที่

 1. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้อำนวยการสถานศึกษา
 2. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
 3. ช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
 4. จัดทำและพัฒนาตามโครงการกลุ่มงานบริหาร งานวิชาการ
 5. การจัดระบบงานและจัดวางตัวบุคคล
 6. กำหนดขอบข่ายภาระงาน ความรับผิดชอบของบุคลากร
 7. ประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้รับผิดชอบต่างๆทั้งในและนอกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูมีการพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) นวัตกรรมการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM)
 9. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามดูและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาประเทศไทย 4.0 รายงานหัวหน้าสถานศึกษาและผู้เกี่ยวของทราบ
 10. ประสานงานกำกับติดตาม งานนโยบายด้านกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ อาทิเช่น ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือทวิศึกษา เป็นต้น
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 1. นายว่อง               สันกว้าน        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 2. นายณัฐชานนท์    อาทิตยา        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. นายสมรตน          วิริจินดา        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. นางสาวภัทรภร    ชัยปัญหา      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 5. นางญาณิน           วิริจินดา        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 6. นายนิวัฒน์           กองแสน        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 7. นายจรัญ              ไชยวงค์ษา     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 8. นางสุชาดา           ควรคิด           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 9. นายนิวัฒน์           กองแสน         หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาระ/หน้าที่

 1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษา
  • เป็นคณะกรรมการเทียบโอนของสถานศึกษา
 2. จัดทำสายการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบหมายภาระงานให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่น หัวหน้า รองหัวหน้า สารสนเทศ และ พัสดุของกลุ่มสาระฯเพื่อ
  • จัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
  • รวมรวมจัดทำข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • สนับสนุนการผลิตสื่อและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
  • ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ , แบบ ปพ.๕ นำเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • นิเทศติดตามการปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้และประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
  • จัด และส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้
  • นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • จัดทำทะเบียนสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ส่งเสริมการใช้และการประกวดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ประเมินผล สรุปผล รายงานผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป
  • พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในศตวรรษที่ 21 และการศึกษาประเทศไทย 4.0 การพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) และการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา(STEM)
 4. วิจัยและพัฒนาบุคลากร
  • ส่งเสริมให้ครูจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอน
  • ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งและวิทยฐานะที่สูงขึ้น
  • ดำเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของครู ต่อ องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันอื่นๆ
 5. จัดทำแผนและโครงการงานนิเทศการศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นระบบและกระบวนการ ให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
 6. จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
 7. จัดแหล่งเรียนรู้ห้องศูนย์อาเซียน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 8. จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น การนิเทศแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
  • ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
  • วิเคราะห์ผู้เรียน การปรับพื้นฐานการเรียน ปรับพื้นฐานความรู้
  • ออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแต่ละหน่วย
  • วิจัยปรับปรุงการสอน และรายงานผลการเรียนรู้
  • ติดตาม ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาอื่นๆ
 9. ติดตาม ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาอื่นๆ หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนของสถานศึกษา
 10. จัดทำเอกสารประกอบ การทำงานของงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ เช่น เอกสารบันทึก การสอนประจำวัน แบบเก็บข้อมูลแบบประเมินหรือ รายงานผลการดำเนินงาน ต่างๆ
 11. ประสานและจัดทำ ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของครูที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
 12. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การปฏิบัติการสอนของครูและการเข้าเรียน หนีเรียน ขาดเรียนของนักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์
 13. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
 14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

2.งานหลักสูตรสถานศึกษา

ภาระ/หน้าที่

 1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรและปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตรดังนี้
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารสารที่เกี่ยวข้องและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น  เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
  • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหนังสือเรียน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 2. ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำหนังสือเรียน ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 3. ประสานงานกับเครือข่ายการศึกษา เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา
 4. กำหนดแนวทางและความเชื่อมโยงในการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา
 5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนและท้องถิ่น ตามข้อเสนอของกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษา
  • ร่วมกันจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ตามแผนการเรียนของนักเรียน
  • กำกับ ควบคุมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบ สื่อที่ใช้ในการสอนนักเรียนในโรงเรียน
  • ประสานงานการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรที่เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
  • ประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้
  • ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานในด้านการบริหารหลักสูตร
  • รายงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผล
 7. นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนงานในปีต่อไป
 8. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.งานการจัดการเรียนรู้

ภาระ/หน้าที่

 1. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติจริง การส่งเสริมให้รักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องการผสมผสานความรู้ต่างๆ ให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้ โดยการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
 3. จัดตารางสอน โดยมีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน และการจัดครูเข้าสอนแทน
 4. จัดทำเอกสารประกอบ การทำงานของงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ เช่น เอกสารบันทึกการสอนประจำวัน แบบเก็บข้อมูลแบบประเมินต่างๆหรือ รายงานผลการดำเนินงาน ต่างๆ
 5. ประสานและจัดทำข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู
 6. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศ เกี่ยวกับ การปฏิบัติการสอนของครูและการเข้าเรียนหนีเรียน ขาดเรียนของนักเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์
 7. ดำเนินการติดตามและรายงานผลนักเรียนออกกลางคัน
 8. ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนงานในปีต่อไป
 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.งานทะเบียน

ภาระ/หน้าที่

 1. ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการดำเนินการงานทะเบียนนักเรียน
 2. กำหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานกับเขตพื้นที่การศึกษา
 3. ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
 4. พิจารณาเสนอการ รับย้าย รับโอนจากสถานศึกษาอื่น หรือขอเปลี่ยนแผนการเรียน โดยประสานกับงานวัดผลประเมินผลเพื่อเสนอขออนุมัติ
 5. พิจารณาเสนอการขอย้ายสถานศึกษาของนักเรียน และประสานงานกับครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา เพื่อออกเอกสารทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขอย้าย
 6. จัดทำและตรวจสอบ เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑)
  • จัดพิมพ์ ปพ.๑  ทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษาเพื่อ เก็บเป็นหลักฐานและตรวจสอบการจบการศึกษา
  • จัดพิมพ์ ปพ.๑ เมื่อนักเรียนขอย้ายสถานศึกษา
  • จัดระบบการจัดเก็บและการบริการที่ดีและรวดเร็วปลอดภัย
  • จัดทำสำเนา ปพ.๑ ทุกฉบับที่ออกให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐาน
 7. จัดทำแบบรายงาน ผลการเรียนของผู้จบการศึกษา (ปพ. ๓)
 8. ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน หลังอนุมัติผลการเรียน

 9. จัดเก็บสำเนาพร้อมหนังสือสำเนานำส่ง ไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด
 10. ดำเนินการในการ ออก ปพ.๒ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
  • จัดพิมพ์จากโปรแกรม
  • จัดทำทะเบียนควบคุมเกี่ยวกับการออก ปพ.๒
  • จัดทำทะเบียนควบคุมการจ่ายให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับการ ออกเอกสารรับรองผลการเรียน กรณีต่างๆ ออกเอกสารการรับรองการเป็นนักเรียน และเอกสารอื่นๆ ที่นักเรียนหรือผู้ปกครองร้องขอ
 12. ดำเนินการให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในการ ตรวจสอบคุณวุฒิ ของนักเรียนที่จบหลักสูตร

 13. จัดเก็บ รักษา เอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน และปลอดภัย
 14. รวบรวมระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียน และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 15. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานของงานทะเบียน เพื่อปรับปรุง และพัฒนา ต่อไป
 16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.งานวัดผลและประเมินผล

ภาระ/หน้าที่

 1. จัดให้มีเอกสารหรือแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ได้แก่ คำร้องต่างๆ และแบบสรุปคำร้องแต่ละประเภท สมุดประเมินผลรายวิชา สรุปผลการสอบปลายภาคหรือปลายปี
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแก้ตัว (๐,ร,มส ) และเรียนซ้ำของนักเรียนให้ครบถ้วนและ เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ และรายงานสรุปผล
 4. กรอกแบบสำรวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ หรือหน่วยงานต่างๆ
 5. จัดเก็บเอกสารหลักฐานของงานวัดผลนักเรียนให้เกิด ความปลอดภัย
 6. จัดทำคลังข้อสอบ
 7. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล พร้อมทั้งเผยแพร่ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
 9. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 10. ดำเนินการจัดให้มีโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และดำเนินการตามโครงการ
 11. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐานรวมทั้งพัฒนาวิธีการวัดผล ประเมินผลให้ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยี
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

6.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาระ/หน้าที่

 1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังนี้
  • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมกำหนดแนวทางในการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  • วางแผน จัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้
  • จัดทำหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • สร้างระเบียบ เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ชุมนุม, ลูกเสือ, ยุวกาชาด, นักศึกษาวิชาทหาร, อบรม)
  • กำหนดบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
  • จัดส่งผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปยังงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม และนักเรียนในการเข้ากิจกรรมชุมนุม
  • จัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรม/ ดำเนินกิจกรรม
  • จัดนักเรียนเลือกกิจกรรมชุมนุม
  • นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปและรายงานผล
 4. ประสานความร่วมมือกับหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
 5. นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนางานในปีต่อไป
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

7.งานพัฒนาระบบเครือข่าย สื่อ เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ

ภาระ/หน้าที่

 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษา
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะการปฏิบัติภารกิจด้าน IT ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและหน่วยงานอื่นๆ
 3. จัดทำ website ของโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภายนอกและต้นสังกัดทราบ
 4. จัดให้มีการร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
 5. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
 6. พัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ให้ข้อเท็จจริง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และรวบรวมแหล่งสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 7. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหาผลิตใช้ และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
 9. จัดทำฐานข้อมูล โดยรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บเอกสาร และบริการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน บุคลากร งบประมาณ คุณภัณฑ์ อาคารสถานที่ การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยประสานงานกับงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน (โดยโปรแกรมและอินเตอร์เน็ท)
 10. จัดส่งข้อมูลให้ศูนย์ข้อมูลการศึกษาในระกับต่างๆ ในระบบทางเทคโนโลยี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ทันเวลา
 11. จัดทำข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data management center (DMC) ให้สอดคล้องกับ สำมโนประชากรนักเรียน ของ สำนกงานงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

7.งานแนะแนว

ภาระ/หน้าที่

 1. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานแนะแนว
 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานจัดระบบงานและโครงสร้างงานแนะแนวของสถานศึกษาให้ชัดเจน
 3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 4. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนยากจนเพื่อรับเงินช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐาน ค่าอาหาร และค่ารถให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 5. ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ
 6. ดำเนินงานด้านทุนการศึกษา
  • ดำเนินการ ประสานงานบริการ ด้านการเบิกจ่ายเงินทุนแก่นักเรียนทุน
  • ดูแลนักเรียนทุนด้านความประพฤติ และด้านการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • รายงานผลการเรียนของนักเรียนทุน แก่หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา
 7. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีการแนะแนวเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยให้ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการแนะแนว
 8. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อให้สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตประจำวัน
 9. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนดังนี้
  • แนะแนวการเรียนการศึกษาต่อของนักเรียนตามความถนัดของตนเอง
  • จัดให้มีประวัติของนักเรียนและดำเนินการช่วยเหลือในรายที่มีปัญหา
  • ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน
  • บริการด้านเอกสารในการสมัครเรียนต่อที่อื่น
  • ประสานงานกับโรงเรียนอื่น หรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
  • ออกแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  • ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในรายที่นักเรียนมีปัญหา
 10. ช่วยวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนเรียนร่วมและที่มีปัญหาการเรียนรู้ (LD) และการจัดการเรียนรู้เพศวิถีในโรงเรียน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับงานต่าง ๆ และการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา รายงานให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบ
 11. ประสานงานและสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ
 12. เชื่อมโยงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.งานธุรการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

ภาระ/หน้าที่

 1. อัดสำเนาเอกสารข้อสอบและเอกสารงานวิชาการ
 2. ดำเนินการตรวจข้อสอบและรายงานผลคะแนนให้แก่คณะครู
 3. พิมพ์บันทึกข้อความและเอกสารงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดทำสำเนาข้อสอบระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ
 5. จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์
 6. จัดทำเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
 7. รับและดำเนินการเกี่ยวกับการคำร้องต่างๆ ของนักเรียนเช่น การลาออก การพักการเรียน การโอน-การย้ายโรงเรียน การขอเปลี่ยนชื่อ แขวนลอย และจำหน่ายนักเรียนตามระเบียบปฏิบัติ
 8. จัดทำแบบฟอร์มใบลาออก, แบบคำร้องขอ ปพ.๑, หนังสืบรับรองเวลาเรียนและคะแนน
 9. เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มงานดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนพัฒนาโครงการกลุ่มงานวิชาการ
 10. ต้อนรับผู้มานิเทศ กำกับติดตาม ติดต่อราชการ ของกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 11. ช่วยงานพัสดุกลุ่มงานให้เป็นด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย