ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ม.1
50
49
99
ม.2
46
54
100
ม.3
44
53
97
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
140
156
296
ม.4
28
43
71
ม.5
26
41
67
ม.6
36
42
78
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
90
126
216
รวม
230
282
512

2. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 (ย้อนหลัง ๓ ปี)

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564
ชั้น/ ปีการศึกษา
2562
2563
2564
ม.1
95
105
100
ม.2
98
93
117
ม.3
116
95
84
ม.4
65
79
69
ม.5
57
60
81
ม.6
62
54
58
รวม
493
486
509