ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ หนองผือ (ศิษย์เก่า ปี 2543) รองผู้จัดการโรงงานบริษัทเมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ ให้กับนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ข้อมูลบุคลากร

1. จำนวนบุคลากร

บุคลากร
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
รวม
ปี 2564
1
1
29
2
1
2
8
44

2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

วุฒิการศึกษา
ป.6
ม.3
ม.6
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
ปีการศึกษา 2564
1
2
2
20
19
44

3. วิทยฐานะ

วิทยฐานะ
ครูผู้ช่วย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
รวม
ปีการศึกษา 2564
2
10
9
10
31

3. สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาชาวิชา
จำนวนคน
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน (ชม./สัปดาห์)
บริหารการศึกษา
13
19
ภาษาไทย
4
21
คณิตศาสตร์
3
21
เคมี
2
20
ชีววิทยา
1
22
ฟิสิกส์
1
19
วิทยาศาสตร์
1
18
ประวัติศาสตร์
1
22
หลักสูตรและการสอน
3
24
การสอนสังคมศึกษา
3
22
สังคมศึกษา
1
22
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2
20
พลศึกษา
3
20
อุตสาหกรรมศิลป์
2
20
ดนตรีศึกษา
1
16
ศิลปศึกษา
1
18
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
22
ธุรกิจศึกษา
1
24
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
22
ภาษาอังกฤษ
4
24
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1
20
ภาษาจีน
1
27
แนะแนว
1
18
เศรษฐศาสตร์
1
23

หมายเหตุ  บุคลากรบางคนจบการศึกษามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา

ที่มา : งานบุคลากร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564